مدیریت از راه دور

از راه دور چاپخانه خود را مدیریت کنید.

با استفاده از افزونه مدیریت چاپخانه از راه دور، میتوانید اطلاعات چند شعبه یا دفترکار که پراکندگی جغرافیایی دارند را آنلاین و به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار دهید. هم چنین در صورتیکه محل ثبت سفارش و چاپخانه مجزا باشند، امور به صورت هماهنگ انجام می گیرند.