نرم افزار انتشارات

نشر کتاب یک فرآیند سلسه مراتبی است که مراحل اولیه آن توسط نویسنده یا تیم نویسندگان انجام شده و پس از سفارش به انتشارات، مراحل نشر آغاز می شود. این مراحل طولانی و گاهی بسیار زمان بر می باشد.

نرم افزار رنگارنگ جهت آسان سازی فرآیندهای جاری در انتشارات، ماژولی ویژه تحت عنوان ماژول نشر ارائه داده است. انتشارات می توانند با استفاده از این برنامه فرآیندهای جاری نشر را از ابتدای ثبت سفارش تا مرحله نهایی ارسال به چاپخانه به صورت سیستمی کنترل کنند. این ماژول با قابلیت ثبت مراحل در اتوماسیون، امکان ثبت هزینه ها و تراکنش های مالی با اعضای درگیر در یک پروژه نشر را نیز دارد.

از جمله مراحل طی شده در فرآیند نشر یک کتاب می توان به تایپ، کنترل تایپ، تایپ مجدد، کنترل تایپ، ویراستاری، اصلاح فایل، کنترل ویراستاری، صفحه آرایی، کنترل صفحه آرایی، طراحی جلد، کنترل طراحی جلد، فیپا، ساخت اشاره کرد. کلیه مراحل قابل تعریف و مدیریت ترتیب و قیمت توسط انتشارات می باشد.

نرم افزار رنگارنگ ویژه انتشارات

از جمله امکانات برنامه انتشارات:

  • ثبت سفارش نشر (ورود اطلاعات یک سفارش و انتخاب مراحل قابل انجام بر روی سفارش)
  • لیست کتاب ها: سفارشات در لیست کتاب ها قابل مشاهده است و با ثبت درخواست شروع عملیات وارد چرخه نشر می شود. سفارش بر حسب فرآیند انتخاب شده به اولین مرحله منتقل می شود. برای مثال تایپ یا کنترل
  • خدمات نشر: در صفحه خدمات نشر، هر سفارش قابل انتخاب و واگذاری انجام به پرسنل مشخص در سیستم و یا برون سپاری به شرکت دیگری می باشد. در صورتی که شخص انجام دهنده از اعضای تیم باشد با استفاده از سطح دسترسی مشخص می تواند به سیستم وارد شده کارهای در انتظار انجامش را مشاهده و تکمیل نماید.

پس از تکمیل هر مرحله اتوماتیک سفارش به انتظار مرحله بعدی منتقل می شود و مدیر سفارش را به شخص انجام دهنده بعدی واگذار می نماید. این مراحل تا آخر طی شده و در صورت تکمیل آخرین مرحله سفارش از صفحه خدمات تکمیلی خارج می شود.

  • پس از طی فرآیند نشر، آخرین مرحله ارسال به چاپخانه می باشد.
  • مدیریت سفارشات: امکان جستجو و مشاهده کلیه سفارشات، گزارش گیری وضعیت های مختلف و کارهای در انتظار انجام و پیگیری وضعیت یک کتاب و تاریخچه فرآیندهای انجام شده آن در این صفحه انجام می شود.