پشتیبان گیری فضای ابری( cloud backup)

با استفاده از پشتیبان گیری فضای ابری علاوه بر امکان پشتیبان گیری بر روی سیستم کامپیوتری، اطلاعات روی فضای ابری در اینترنت نیز ذخیره می شوند که امنیت اطلاعات که مهمترین مسئله برای نگهداری فایل پشتیبان نرم افزار حسابداری است نیز در نظر گرفته می شود. هم چنین با بروز حوادث و موقعیت های غیر منتظره، اطلاعات از بین نخواهد رفت.