افزونه ها

قدرتی مضاعف با فعال سازی امکانات ویژه

از راه دور چاپخانه خود را مدیریت کنید.

با استفاده از این امکان، اطلاعات چند محل کار که پراکندگی جغرافیایی دارند، به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار می گیرند. هم چنین در صورتیکه محل ثبت سفارش و چاپخانه مجزا باشند، امور به صورت هماهنگ انجام می گیرند.

گزارشات گرافیکی ویژه مدیریت

با استفاده از این امکان می توان از بین اطلاعات عظیم مشتریان نتایج مهم را استخراج نمود و تصمیمات مهم مربوط به چاپخانه را با استفاده از اطلاعاتی کاربردی اتخاذ نمود. هم چنین با استفاده از این گزارشات تصویر روشنی از فرآیندهای چاپخانه به دست خواهد آمد. برای مثال گزارشات فرآیندهای داخلی، گزارشات کالا یا الگو، گزارشات مشتریان، گزارشات فروش، گزارشات سودآوری و …

سیستم پشتیبان گیری فضای ابری

با استفاده از پشتیبان گیری فضای ابری علاوه بر امکان پشتیبان گیری بر روی سیستم کامپیوتری، اطلاعات روی فضای ابری در اینترنت نیز ذخیره می شوند که امنیت اطلاعات که مهمترین مسئله برای نگهداری فایل پشتیبان نرم افزار حسابداری است نیز در نظر گرفته می شود. هم چنین با بروز حوادث و موقعیت های غیر منتظره، اطلاعات از بین نخواهد رفت.