گزارشات گرافیکی ویژه مدیریت

با استفاده از این امکان می توان از بین اطلاعات عظیم مشتریان نتایج مهم را استخراج نمود و تصمیمات مهم مربوط به چاپخانه را با استفاده از اطلاعاتی کاربردی اتخاذ نمود. هم چنین با استفاده از این گزارشات تصویر روشنی از فرآیندهای چاپخانه به دست خواهد آمد. برای مثال گزارشات فرآیندهای داخلی، گزارشات کالا یا الگو، گزارشات مشتریان، گزارشات فروش، گزارشات سودآوری و …